Algemene voorwaarden

(English version below)

Huidige versie: 14-03-2023
Datum van uploaden: 14-03-2023

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, iedere aanbieding, offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Maatschap Auris Media (hierna: “Auris Media”) en een Opdrachtgever waarop Auris Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Auris Media en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Auris Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Auris Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Auris Media zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. Auris Media kan de offerte intrekken zolang de Opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
 2. Auris Media kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Auris Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Auris Media anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Auris Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 – MUZIEK, GELUIDEN EN OVERIGE WERKEN

 1. Voor de muziek, geluiden en andere werken, waarop intellectuele eigendomsrechten van Auris Media rusten, moet Auris Media voorafgaande schriftelijke toestemming aan Opdrachtgever verlenen voordat haar muziek, geluiden, andere werken of een gedeelte daarvan openbaar gemaakt wordt via internet of andere openbare kanalen of anderszins door Opdrachtgever wordt gebruikt. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten alsmede de overige aan het gebruik en openbaarmaking verbonden voorwaarden worden overeengekomen middels een aparte overeenkomst.
 2. Na afloop van een licentietermijn vervalt het in de licentieovereenkomst vastgelegde gebruikersrecht van Opdrachtgever en kan Opdrachtnemer eventuele eigendommen terugvorderen. Wanneer Opdrachtgever gebruikersrecht uitoefent op de eigendommen van Opdrachtnemer buiten de licentietermijn en/of op wijze die niet staat beschreven in de licentieovereenkomst, pleegt Opdrachtgever opzettelijk inbreuk op het auteursrecht en komt Opdrachtnemer beroep toe op artikelen 31 en 31a van de Auteurswet.

ARTIKEL 4 - CONTRACTUUR, UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST, PRIJSVERHOGING

 1. De overeenkomst tussen Auris Media en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Auris Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Auris Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Auris Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Auris Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Auris Media of door Auris Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Auris Media is gerechtigd om aan Opdrachtgever een voorschot voor honorarium en/of kosten in rekening te brengen.
 6. Auris Media is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Auris Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Auris Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Auris Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Auris Media zijn verstrekt, heeft Auris Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Auris Media ter beschikking heeft gesteld. Auris Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Auris Media is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Auris Media zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. De Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW heeft in het geval van een wezenlijke wijziging van de overeengekomen prestatie van Auris Media de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Auris Media gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Auris Media bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Auris Media op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Auris Media een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Auris Media gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Auris Media daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Auris Media met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Auris Media niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Auris Media alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
  a. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Auris Media rustende verplichting ingevolge de wet;
  b. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  c. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

ARTIKEL 5 - OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Auris Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Auris Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Auris Media kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Auris Media bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Auris Media kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Auris Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Auris Media de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Auris Media gerechtigd tot vergoeding van haar volledige schade door Opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Auris Media gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Auris Media en de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Er dient een opzegtermijn van dertig dagen in acht te worden genomen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Auris Media, zal Auris Media in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Auris Media extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Auris Media anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Auris Media vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die voor deze order reeds werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 - OVERMACHT

 1. Auris Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Auris Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Auris Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Auris Media of van derden daaronder begrepen. Auris Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Auris Media haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Auris Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Auris Media ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Auris Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 7 - BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Auris Media kan de Opdrachtgever een herinnering van dit verzuim zenden en hem daarmee nogmaals een termijn van veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken te gunnen. Indien de Opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Auris Media genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de Opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de Opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Auris Media opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de Opdrachtgever te innen.
 3. Auris Media is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Auris Media heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Auris Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Auris Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Auris Media verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Auris Media echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Auris Media in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening/nakoming voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHTEN

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in eigendom van Auris Media. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Auris Media de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Auris Media volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Auris Media ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten audiomontages of andere werken en/of het dupliceren van geluidopnames of andere werken welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Audio of andere werken dat door Auris Media gemaakt is, is Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en/of door Auris Media gemaakte/geleverde audio of andere werken danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en/of te publiceren/tonen op websites, internet etc.
 3. Auris Media behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken. Daarnaast behoudt Auris Media het gebruiksrecht van de te leveren zaken voor, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen waarbij Auris Media tevens het eigendom van haar werk(en) overdraagt, wordt de overdracht van de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, volledig zijn nagekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Auris Media gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de Opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De Opdrachtgever dient de ter zake door Auris Media gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Auris Media hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zal Opdrachtgever deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet zonder schriftelijke toestemming van Auris Media (laten) vervreemden of nader bezwaren en geen rechten daarop (laten) vestigen.
 7. Auris Media heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Auris Media uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

ARTIKEL 9 - GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN

 1. De door Auris Media te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Auris Media kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Auris Media verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Auris Media, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 4. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Auris Media geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Auris Media te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Auris Media te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Auris Media in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Auris Media in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Hetzelfde geldt als de Opdrachtgever niet tijdig reclameert. De Opdrachtgever blijft in beide gevallen ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Auris Media opdracht gegeven heeft.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Auris Media de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Auris Media, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Auris Media te retourneren en de eigendom daarover aan Auris Media te verschaffen, tenzij Auris Media anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Auris Media daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Auris Media aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is.
 2. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Auris Media jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Auris Media of enige in haar onderneming werkzame personen.
 3. Auris Media is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van Opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als tape of DVD is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Indien door Auris Media door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Auris Media naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Auris Media niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden.
 5. Indien en voor zover Auris Media, ondanks het bepaalde in dit artikel 10, jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met haar eigen risico. Wanneer geen uitkering plaatsvindt en Auris Media toch gehouden zou zijn om schade te vergoeden, is dit beperkt tot maximaal het bedrag dat Auris Media aan de Opdrachtgever in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht.
 6. Daarnaast is Auris Media, ter uitsluitende beoordeling van Auris Media, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade.
 7. Auris Media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Auris Media zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de Opdrachtgever of derden.

ARTIKEL 11 - VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart Auris Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Auris Media toerekenbaar is. Indien Auris Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Auris Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. In het geval deze schade aan Opdrachtgever is toe te rekenen en mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Auris Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Auris Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Auris Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Auris Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 13 - DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

Auris Media zal de door de Opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

ARTIKEL 14 - VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn bijgevoegd bij de offerte alsmede geüpload op de website, te vinden via https://auris-media.com/terms-and-conditions. Van toepassing is steeds de laatst geüploade versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Auris Media. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

General Terms & Conditions

Current version: 14-03-2023
Upload date: 14-03-2023

​​

ARTICLE 1 - GENERAL

 1. These conditions shall apply to all undertakings, every offer, quotation, tender and agreement between Maatschap Auris Media (hereinafter "Auris Media") and a Client to which Auris Media has declared these conditions applicable. They shall also apply to all obligations arising from any subsequent agreements, other acts or pre-contractual legal relationships concluded between the parties. They shall also apply to all obligations arising from acts, performed in connection with such agreements, acts or pre-contractual legal relationships
 2. The applicability of any purchase or other conditions of the Client is expressly rejected.
 3. If one or more provisions of these general conditions are at any time fully or partially void or voidable, then the other provisions of these general conditions will remain fully applicable. Auris Media and the Client shall then consult to agree upon new provisions to replace the void or voided provisions, taking into account as much as possible the purpose and intent of the original provisions.
 4. If ambiguity exists regarding the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, then the interpretation must take place "in the spirit" of these provisions.
 5. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, then this situation should be judged according to the spirit of these general terms and conditions.
 6. If Auris Media does not always require strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that Auris Media would to any extent lose the right to require strict compliance with the provisions of these conditions in other cases.

ARTICLE 2 - OFFERS, QUOTATIONS

 1. All quotations and offers of Auris Media are without obligation, unless the offer sets a deadline for acceptance. If no acceptance period is set, the offer always expires after 30 days. Auris Media can withdraw the offer as long as the Client has not accepted the offer.
 2. Auris Media cannot be held to its bids or offers if the Client can reasonably understand that the bids or offers, or any part thereof, contain an obvious mistake or clerical error.
 3. The prices quoted in an offer or quotation are exclusive of VAT and other government levies, any costs to be incurred in the context of the agreement, including travel and accommodation, shipping and handling costs, unless otherwise indicated.
 4. If the acceptance (whether or not on minor points) differs from the offer included in the quotation or the offer then Auris Media is not bound by it. The agreement will not come about in accordance with this deviating acceptance, unless Auris Media indicates otherwise.
 5. A composite quotation does not oblige Auris Media to perform part of the assignment at a corresponding part of the quoted price. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.

ARTICLE 3 - MUSIC, SOUND DESIGN AND OTHER WORKS

 1. For the music, sounds and other works, which are subject to Auris Media's intellectual property rights, Auris Media must grant prior written consent to the Client before its music, sounds, other works or any part thereof is made public via the Internet or other public channels or otherwise used by the Client. The costs thereof shall be borne by the Client. These costs as well as the other conditions related to the use and disclosure will be agreed upon by means of a separate agreement.
 2. Upon expiration of a license term, Client's user rights set forth in the license agreement shall expire and Auris Media may reclaim any property. If Client exercises user rights to Auris Media's properties outside the license term and/or in a manner not described in the license agreement, Client commits willful copyright infringement and Auris Media is entitled to invoke sections 31 and 31a of the Dutch Copyright Act.

ARTICLE 4 - CONTRACT DURATION, EXECUTION DEADLINES, TRANSFER OF RISK, EXECUTION AND AMENDMENT OF AGREEMENT, PRICE INCREASE

 1. The agreement between Auris Media and the Client shall be entered into for a definite period, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if the parties expressly agree otherwise in writing.
 2. If for the execution of certain work or for the delivery of certain goods a term has been agreed or given, then this is never a fatal term. If a deadline is exceeded the Client must therefore give Auris Media written notice of default. Auris Media must be offered a reasonable period to still fulfill the agreement.
 3. Auris Media will execute the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship. All this on the basis of the then known state of science.
 4. Auris Media has the right to have certain work performed by third parties. The applicability of article 7:404, 7:407 paragraph 2 and 7:409 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.
 5. If work is performed by Auris Media or third parties engaged by Auris Media within the framework of the assignment on the premises of the Client or a location designated by the Client, the Client shall provide, free of charge, the facilities reasonably required by those employees. Auris Media has the right to charge the Client an advance for fees and/or costs.
 6. Auris Media has the right to execute the agreement in different phases and invoice the part thus executed separately.
 7. If the agreement is executed in phases, Auris Media may suspend the execution of those parts belonging to a subsequent phase until the Client has approved in writing the results of the preceding phase.
 8. The Client shall ensure that all data, which Auris Media indicates to be necessary or which the Client should reasonably understand to be necessary for the execution of the agreement, shall be provided to Auris Media in a timely manner. If the data necessary for the execution of the agreement are not provided in time to Auris Media, Auris Media has the right to suspend the execution of the agreement and / or to charge the Client for the additional costs resulting from the delay according to the then usual rates. The execution period shall not commence before the Client has made the information available to Auris Media. Auris Media shall not be liable for damages of any kind due to the fact that Auris Media has relied on false and/or incomplete information provided by the Client.
 9. If during the execution of the Agreement it appears that for a proper execution thereof it is necessary to modify or supplement it, then parties will timely and in mutual consultation proceed to adapt the Agreement. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or indication of the Client, the competent authorities et cetera, is changed and the agreement is thereby changed in qualitative and / or quantitative respect, this may have consequences for what was originally agreed. This may also increase or decrease the initially agreed amount. Auris Media will quote the price as much as possible in advance. By an amendment of the agreement the originally given term of execution can be changed. The Client accepts the possibility of changing the agreement, including the change in price and term of execution. The Client who is entitled to invoke Title 5 Part 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code shall, in the event of a substantial change in the agreed performance of Auris Media, have the right to dissolve the agreement.
 10. Should the agreement be amended, including a supplement, Auris Media shall be entitled to only carry out the agreement after being given approval to do so by the competent person within Auris Media and the Client has agreed to the price and other conditions stated for the execution, including the time that will then be determined for the execution. Not or not immediately carrying out the modified agreement does not constitute a failure of Auris Media and is no reason for the Client to cancel or terminate the agreement.
 11. Without being in default, Auris Media can refuse a request to modify the agreement if this could have qualitative and / or quantitative consequences, for example, for the work to be performed or goods to be delivered in that context.
 12. Should the Client fail to properly fulfill his obligations towards Auris Media, then the Client shall be liable for all damages on the part of Auris Media caused directly or indirectly as a result.
 13. If Auris Media agrees with the Client on a fixed fee or fixed price, then Auris Media is nevertheless at all times entitled to increase this fee or fixed price without the Client being entitled to dissolve the agreement for that reason, if the price increase results from a power or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages et cetera or on other grounds that were not reasonably foreseeable at the time the agreement was concluded.
 14. If the price increase other than as a result of a modification of the agreement exceeds 10% and takes place within three months of the conclusion of the agreement, then only the Client entitled to invoke Title 5, Section 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code shall be entitled to dissolve the agreement by written declaration, unless Auris Media is then still willing to execute the agreement on the basis of the originally agreed amount;
  a. if the price increase results from a power or an obligation imposed on Auris Media under the law;
  b. if it is stipulated that the delivery will take place more than three months after the conclusion of the agreement;
  c. or, on delivery of an item, if it has been stipulated that delivery will take place more than three months after the purchase.

ARTICLE 5 - SUSPENSION, DISSOLUTION AND PREMATURE TERMINATION OF THE AGREEMENT

 1. Auris Media is authorized to suspend the fulfillment of the obligations or to dissolve the agreement, if the Client does not, not completely or not timely fulfill his obligations under the agreement, after the conclusion of the agreement Auris Media learns of circumstances that give good reason to fear that the Client will not fulfill his obligations, where the Client, at the moment of entering into the agreement, was requested to provide security for the fulfilment of his obligations under the agreement and this security has not been provided or is insufficient or where, due to a delay on the part of the Client, Auris Media can no longer be required to fulfil the agreement under the originally agreed conditions.
 2. Auris Media is furthermore authorized to dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that performance of the agreement is impossible or if other circumstances arise of such a nature that the unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be required of Auris Media.
 3. If the agreement is dissolved, Auris Media's claims against the Client shall be immediately due and payable. If Auris Media suspends fulfillment of its obligations, it shall retain its claims under the law and agreement.
 4. If Auris Media has the power to suspend or dissolve the agreement and proceeds to suspend or dissolve it, it shall in no way be obligated to compensate for damages and costs thereby incurred in any way.
 5. If the dissolution is imputable to the Client, Auris Media shall be entitled to compensation of its full loss by the Client, including the costs incurred directly and indirectly as a result.
 6. If the Client does not comply with his obligations resulting from the agreement and this non-compliance justifies dissolution, then Auris Media is entitled to dissolve the agreement immediately and with immediate effect without any obligation on its part to pay any compensation or indemnification, while the Client, on account of non-compliance, is obliged to pay compensation or indemnification.
 7. Unless expressly agreed otherwise, Auris Media and the Client may terminate the agreement prematurely. Termination must be done in writing. A notice period of thirty days must be observed. If the agreement is terminated prematurely by Auris Media, Auris Media shall, in consultation with the Client, arrange for the transfer of work still to be performed to third parties. This unless the termination is attributable to the Client. If the transfer of the work involves extra costs for Auris Media, these will be charged to the Client. The Client shall be obliged to pay these costs within the period mentioned for this purpose, unless Auris Media indicates otherwise.
 8. In case of liquidation, of (application for) suspension of payment or bankruptcy, of seizure - if and to the extent that the seizure has not been lifted within three months - at the expense of the Client, of debt restructuring or any other circumstance as a result of which the Client can no longer dispose freely of his assets, Auris Media shall be free to immediately and with immediate effect cancel the agreement or to cancel the order or agreement, without any obligation on its part to pay any damages or compensation. The claims of Auris Media against the Client shall in that case be immediately due and payable.
 9. If the Client fully or partially cancels an order that has been placed, the work already done for this order and the items ordered or prepared for it, plus any supply and delivery costs thereof and the labor time reserved for the execution of the agreement, will be charged in full to the Client.

ARTICLE 6 - FORCE MAJEURE

 1. Auris Media is not obliged to fulfill any obligation towards the Client if he is hindered to do so as a result of a circumstance that is not due to fault, and which is not for his account by virtue of the law, a legal act or generally accepted practice.
 2. In these general conditions force majeure shall be understood, in addition to its definition in the law and jurisprudence, to include all external causes, foreseen or unforeseen, over which Auris Media has no influence, but which prevent Auris Media from fulfilling its obligations. Strikes in the company of Auris Media or third parties are included. Auris Media shall also have the right to invoke force majeure if the circumstance rendering (further) fulfilment of the agreement impossible occurs after Auris Media should have fulfilled its obligation.
 3. Auris Media may suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than 14 days, then each of the parties is entitled to dissolve the agreement, without any obligation to pay damages to the other party.
 4. To the extent Auris Media at the time of the occurrence of force majeure has partially fulfilled its obligations under the agreement or will be able to fulfill them, and the fulfilled respectively to be fulfilled part has independent value, Auris Media is entitled to separately invoice the fulfilled respectively to be fulfilled part. The Client shall pay this invoice as if it were a separate agreement.

ARTICLE 7 - PAYMENT AND COLLECTION COSTS

 1. Payment shall be made in the agreed manner and within the fourteen day or otherwise agreed upon period(s). In the absence of specific terms, the Client shall pay within fourteen days of the invoice date.
 2. If payment of the total amount due has not been made within the period mentioned in paragraph 1, the Client shall be in default, without notice of default being required. The Client shall then owe statutory interest. The interest on the due and payable amount will be calculated from the moment the Client is in default until the moment of payment of the full amount due. Auris Media may send the Client a reminder of this default, thereby granting him another period of fourteen days to transfer the amount due. If the Client still remains in default after fourteen days, then Auris Media is obliged to send a first reminder which will entail €25,- extra costs. The second reminder will be sent 14 days after the first reminder if the Client has still not paid. This second reminder amounts to € 75,- additional costs. If the Client has not paid after the reminder, Auris Media will commission a collection agency to collect the amount from the Client.
 3. Auris Media is entitled to invoice periodically.
 4. Auris Media has the right to have the payments made by the Client go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest due and finally to reduce the principal sum and the current interest. Auris Media may, without thereby falling into default, refuse an offer of payment if the Client designates a different order for the allocation of the payment. Auris Media can refuse full repayment of the principal sum, if this does not include the cases and accrued interest and collection costs.
 5. The Client shall never be entitled to offset the amount he owes to Auris Media. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. The Client who is not entitled to invoke section 6.5.3 (the articles 231 up to and including 247 book 6 of the Dutch Civil Code) is also not entitled to suspend the payment of an invoice for any other reason.
 6. If the Client is in default or omission in the (timely) fulfillment of its obligations, all reasonable costs incurred in obtaining satisfaction out of court shall be borne by the Client. The extrajudicial costs shall be calculated on the basis of what is customary in the Dutch collection practice, currently the calculation method according to Rapport Voorwerk II. However, if Auris Media has incurred higher costs for collection which were reasonably necessary, the actual costs incurred shall be eligible for reimbursement. Any judicial and execution costs incurred will also be recovered from the Client. The Client shall also owe interest over the collection costs due.
 7. In the event of liquidation, suspension of payment, bankruptcy, receivership or attachment on the part of the Client, Auris Media's claims against the Client shall be immediately due and payable.
 8. If the Client fails to fulfill the agreement, all costs incurred by Auris Media in and out of court to obtain fulfillment/compliance shall be borne by the Client. The extrajudicial (collection) costs amount to 15% of the principal sum.

ARTICLE 8 - RETENTION OF TITLE AND COPYRIGHTS

 1. Concepts, ideas and proposals developed for a Client are subject to copyright and remain formally and legally owned by Auris Media. In case of infringement or misuse of this copyright, Auris Media will hold the organization or person in question liable. This liability has legal consequences.
 2. The Client fully indemnifies Auris Media against claims by third parties for infringement of copyrights as a result of audio montages or other works to be performed by Auris Media for the benefit of clients and/or the duplication of sound recordings or other works supplied by them. Infringement of copyrights is punishable as an offence under article 31 and 32 of the Copyright Act. Audio or other works created by Auris Media are copyrighted. It is not allowed without explicit permission of and/or by Auris Media made/supplied audio or other works or parts of it, to multiply, to edit, to make public, to show in public, to broadcast and/or to publish/show on websites, internet etc.
 3. Auris Media expressly retains ownership of the goods to be delivered. In addition Auris Media retains the right to use the goods to be delivered until the Client has fulfilled all obligations under the agreement, including the obligations to pay costs, interest and surcharges which are for the account of the Client.
 4. In the event that the delivery is part of a series of deliveries where Auris Media also transfers ownership of its work(s), the transfer of ownership of the items shall be reserved until all payment obligations related to this series of deliveries have been fulfilled in full.
 5. If the Client fails to fulfill his obligations under the agreement, or if there is a well-founded fear that he will not do so, Auris Media has the right to take back or remove (or have removed) from the Client or a third party the delivered items subject to the reservation of ownership. The Client shall reimburse any costs incurred by Auris Media in this respect.
 6. If third parties wish to establish or assert any right to the goods supplied under retention of title, the Client must immediately inform Auris Media of this and the Client shall not, without Auris Media's written consent, alienate or further encumber these goods supplied under retention of title and shall not establish or allow any rights to be established thereon.
 7. Auris Media shall have a pledge and lien on all goods and monies which Auris Media has or will have in its possession for whatever reason and for whatever purpose, for all claims which it has or may have against the Client, vis-à-vis any person requesting their delivery.

ARTICLE 9 - WARRANTIES, INVESTIGATIONS AND COMPLAINTS, LIMITATION PERIOD

 1. The items to be delivered by Auris Media meet the usual requirements and standards which can reasonably be set for them at the moment of delivery and for which they are intended in normal use in the Netherlands. The guarantee mentioned in this article shall apply to items destined for use within the Netherlands. In case of use outside the Netherlands, the Client should himself verify if the goods are suitable for the use there and meet the conditions that are set. In this case Auris Media can set other guarantee and other conditions concerning the goods to be delivered or activities to be performed.
 2. The guarantee mentioned in paragraph 1 of this article is valid for a period of 14 days after delivery, unless the nature of the delivered good results otherwise or the parties have agreed otherwise. If the guarantee provided by Auris Media concerns a good produced by a third party, the guarantee is limited to that provided by the producer of the good, unless otherwise stated.
 3. Any form of guarantee will expire if a defect has arisen as a result of or arising from injudicious or improper use thereof or use after the expiration date, improper storage or maintenance by the Client and / or by third parties when, without written consent from Auris Media, the Client or third parties have made changes or attempted to make changes to the case, have attached to it other items that should not be attached to it or if these have been processed or modified in a manner other than prescribed.
 4. The Client is also not entitled to any guarantee if the defect is caused by or is the result of circumstances beyond Auris Media's control, including weather conditions (such as, for example but not limited to, extreme rainfall or temperatures) et cetera.
 5. The Client is obliged to examine the delivered goods, or have them examined, immediately at the time that the goods are made available to him or the work in question has been carried out respectively. The Client should examine whether the quality and/or quantity of the delivered goods corresponds to what has been agreed and meets the requirements that the parties have agreed in this respect. Any visible defects must be reported in writing to Auris Media within 14 days after delivery. Any non-visible defects must be reported in writing to Auris Media immediately, but at the latest within fourteen days after their discovery. The report must contain a description of the defect as detailed as possible, so that Auris Media is able to respond adequately. The Client must give Auris Media the opportunity to investigate a complaint (or have it investigated).
 6. If the Client complains in a timely manner, this does not suspend his payment obligation. The same applies if the Client does not make a timely claim. The Client shall in both cases also remain bound to purchase and pay the other items ordered and what he has ordered Auris Media to do.
 7. If a defect is reported later, the Client is no longer entitled to repair, replacement or compensation.
 8. If it is established that an item is defective and a claim has been made in a timely manner, Auris Media shall, at the choice of Auris Media, replace or take care of the repair of the defective item or pay a substitute compensation to the Client within a reasonable period of time after the return of the item or, if the return of the item is not reasonably possible, a written notification regarding the defect by the Client. In case of replacement the Client is obligated to return the replaced item to Auris Media and to transfer the ownership of it to Auris Media, unless Auris Media indicates otherwise.
 9. If it is established that a complaint is unfounded, the resulting costs, including research costs, incurred on the part of Auris Media will be borne in full by the Client.
 10. After expiration of the warranty period, all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call-out charges, will be charged to the Client.

ARTICLE 10 - LIABILITY

 1. Auris Media accepts no liability whatsoever for shortcomings in the execution of the assignment caused or arising through the fault or actions of the Client or third parties for which the Client is responsible.
 2. In the event of the non-execution of any assignment or incorrect or partial execution of an assignment, Auris Media shall only be liable to the Client if and insofar as this is caused by intent or gross culpability/negligence on the part of Auris Media or any persons working in its company.
 3. Auris Media shall never be liable for trading loss, consequential loss or loss of turnover of the Client. If it appears that through wrong use damage is caused to products such as tape or DVD, no liability will be accepted.
 4. In case Auris Media cannot start on the agreed day or time due to force majeure, Auris Media will try to find a solution. If this does not succeed, Auris Media can not be held responsible.
 5. If and as far as Auris Media, despite the provisions of this article 10, is liable towards the Client, this liability shall be limited to the amount paid out by its liability insurance, to be increased by its own risk. Where no payment is made and Auris Media would nevertheless be obliged to compensate damage, this shall be limited to a maximum of the amount charged by Auris Media to the Client in the 6 months preceding the occurrence of the liability.
 6. In addition, Auris Media, at the sole discretion of Auris Media, shall in such case be prepared to contribute to the costs associated with any reasonable provisions to be made to limit possible damages.
 7. Auris Media is not liable for damages caused by failures related to causes beyond Auris Media's control, such as connections or equipment of the Client or third parties.

ARTICLE 11 - INDEMNIFICATION

The Client shall safeguard Auris Media against any claims by third parties who may suffer damage in connection with the execution of the agreement and whose cause is attributable to parties other than Auris Media. If Auris Media should be held liable by a third party for this reason, then the Client must assist Auris Media both extra-judicially and judicially and immediately do all that may be expected of him in this case. Should this damage be attributable to the Client and should the Client fail to take adequate measures, Auris Media shall be entitled, without notice of default, to take such measures itself. All resulting costs and damages on the part of Auris Media and third parties shall be borne entirely by the Client.

ARTICLE 12 - APPLICABLE LAW AND DISPUTES

 1. All legal relationships to which Auris Media is a party shall be governed exclusively by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 2. The judge in the place of business of Auris Media is exclusively competent to take cognizance of disputes. Parties will only appeal to the judge after they have done their utmost to settle a dispute in mutual consultation.

ARTICLE 13 - ITEMS MADE AVAILABLE BY THE CLIENT

Auris Media shall keep the items entrusted to it by the Client within the framework of the performance of the agreement with the care of a good custodian.

ARTICLE 14 - LOCATION AND MODIFICATION OF GENERAL CONDITIONS

These conditions are attached to the offer as well as uploaded on the website, to be found at https://auris-media.com/terms-and-conditions. Applicable is always the last uploaded version or the version that was valid at the time of the realization of the legal relationship with Auris Media. The Dutch text of the general conditions is always decisive for the interpretation thereof.