Algemene voorwaarden

(English version below)

Huidige versie: 01-07-2023
Datum van uploaden: 01-07-2023

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maatschap Auris Media (hierna: “Auris Media”) en een Opdrachtgever waarop Auris Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het laatste geval hebben deze Algemene Voorwaarden te allen tijde voorrang op de door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Auris Media en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Auris Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Auris Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Auris Media zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. Auris Media kan de offerte intrekken zolang de Opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
 2. Auris Media kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Auris Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Auris Media anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Auris Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 – CONTRACTDUUR, UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST, PRIJSVERHOGING

 1. De overeenkomst tussen Auris Media en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van de door Auris Media krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten (hierna: “Diensten”) een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Auris Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Auris Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Auris Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Auris Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Auris Media of door Auris Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Auris Media is gerechtigd om aan Opdrachtgever een voorschot voor honorarium en/of kosten in rekening te brengen.
 6. Auris Media is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Auris Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Auris Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Auris Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Auris Media zijn verstrekt, heeft Auris Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Auris Media ter beschikking heeft gesteld. Auris Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Auris Media is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Auris Media zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. De Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW heeft in het geval van een wezenlijke wijziging van de overeengekomen prestatie van Auris Media de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Auris Media gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Auris Media bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Auris Media op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Auris Media een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Diensten.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Auris Media gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Auris Media daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Auris Media met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Auris Media niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Auris Media alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren; a. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Auris Media rustende verplichting ingevolge de wet; b. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; c. of, bij levering van een Dienst, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 15. Diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na levering van de betreffende Diensten schriftelijk en voldoende gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden aanvaard. Indien de Diensten niet zijn geaccepteerd, dient Auris Media de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Indien Opdrachtgever de Diensten opnieuw niet aanvaardt, zullen Partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure wordt telkens herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest door Opdrachtgever wederom wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.
 16. In aanvulling op artikel 4.15 geldt dat als één van de Partijen na een redelijk aantal herstelpogingen (ten minste twee) verdere aanpassingen aan de Diensten niet langer zinvol acht, de betreffende Partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval worden de reeds geleverde Diensten pro rata afgerekend voor zover deze een zelfstandige waarde vertegenwoordigen. Na opzegging heeft Opdrachtgever niet langer het recht om de afgekeurde Diensten te gebruiken.


ARTIKEL 4 – MUZIEK, GELUIDEN EN OVERIGE DIENSTEN

 1. Voor de muziek, geluiden en andere Diensten, waarop intellectuele eigendomsrechten van Auris Media rusten, moet Auris Media voorafgaande schriftelijke toestemming aan Opdrachtgever verlenen voordat haar muziek, geluiden, andere Diensten of een gedeelte daarvan openbaar gemaakt wordt via internet of andere openbare kanalen of anderszins door Opdrachtgever wordt gebruikt. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten alsmede de overige aan het gebruik en openbaarmaking verbonden voorwaarden worden overeengekomen middels een aparte overeenkomst.
 2. Na afloop van een licentietermijn vervalt het in de licentieovereenkomst vastgelegde gebruikersrecht van Opdrachtgever en kan Auris Media eventuele eigendommen terugvorderen. Wanneer Opdrachtgever gebruikersrecht uitoefent op de eigendommen van Opdrachtnemer buiten de licentietermijn en/of op wijze die niet staat beschreven in de licentieovereenkomst, pleegt Opdrachtgever opzettelijk inbreuk op het auteursrecht en komt Auris Media beroep toe op artikelen 31 en 31a van de Auteurswet.

ARTIKEL 5 – OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Auris Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Auris Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Auris Media kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Auris Media bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Auris Media kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Auris Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Auris Media de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Auris Media gerechtigd tot vergoeding van haar volledige schade door Opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Auris Media gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Auris Media en de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Er dient een opzegtermijn van dertig dagen in acht te worden genomen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Auris Media, zal Auris Media in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Auris Media extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Auris Media anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Auris Media vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die voor deze opdracht reeds werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

 1. Auris Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Auris Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Auris Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Auris Media of van derden daaronder begrepen. Auris Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Auris Media haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Auris Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Auris Media ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Auris Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 7 – BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Auris Media kan de Opdrachtgever een herinnering van dit verzuim zenden en hem daarmee nogmaals een termijn van veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken te gunnen. Indien de Opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Auris Media genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de Opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de Opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Auris Media opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de Opdrachtgever te innen.
 3. Auris Media is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds, periodiek en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.
 4. Auris Media heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Auris Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Auris Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Auris Media verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Auris Media echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Auris Media in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening/nakoming voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHTEN

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in eigendom van Auris Media. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Auris Media de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Auris Media volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Auris Media ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten audiomontages of andere Diensten en/of het dupliceren van geluidopnames of andere Diensten welke zij hebben geleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet.
 3. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Auris Media ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij Auris Media en/of haar licentiegevers.
 4. Niets in de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 6. Het is Auris Media toegestaan de Diensten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Diensten gebruik te maken.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Auris Media aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is.
 2. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Auris Media jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Auris Media of enige in haar onderneming werkzame personen en/of door Auris Media ingeschakelde derden.
 3. Auris Media is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van Opdrachtgever. Schade die is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Diensten, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Auris Media, de Opdrachtgever of derden aan de Diensten wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 4. Indien door Auris Media door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Auris Media naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Auris Media niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden.
 5. Indien en voor zover Auris Media, ondanks het bepaalde in dit artikel, jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met haar eigen risico. Wanneer geen uitkering plaatsvindt en Auris Media toch gehouden zou zijn om schade te vergoeden, is dit beperkt tot maximaal het bedrag dat Auris Media aan de Opdrachtgever in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht.
 6. Daarnaast is Auris Media, ter uitsluitende beoordeling van Auris Media, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade.
 7. Auris Media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Auris Media zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de Opdrachtgever of derden.
 8. Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Auris Media accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart Auris Media voor enige aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Auris Media toerekenbaar is.

ARTIKEL 10 – VERTROUWELIJKHEID

 1. Partijen zullen alle informatie die zij, in welke vorm dan ook, van elkaar ontvangen en alle informatie van of over elkaar waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat deze informatie geheim of vertrouwelijk is, of waarvan zij kunnen verwachten dat de verspreiding van die informatie schadelijk is voor de andere Partij, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat zij de genoemde informatie geheim zullen houden.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar was voordat Partijen deze informatie vernamen of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van Partijen of die door Partijen openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. De beperking in tijd geldt niet voor zover de vertrouwelijke informatie bedrijfsgeheimen bevat. De geheimhoudingsplicht voor bedrijfsgeheimen duurt zolang als de vertrouwelijke informatie kwalificeert als bedrijfsgeheim.

ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTEN

 1. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.
 2. In afwijking het hiervoor bepaalde, heeft Auris Media het recht om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter-, of zusterorganisatie, of aan een derde partij die de relevante bedrijfsactiviteiten van Auris Media overneemt, zonder dat hiervoor toestemming of medewerking van Opdrachtgever nodig is.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Auris Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Auris Media of naar keuze van Auris Media; in de vestigingsplaats van Opdrachtgever. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 13 – DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

Auris Media zal de door de Opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

ARTIKEL 14 – VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn bijgevoegd bij de offerte alsmede geüpload op de website, te vinden via https://auris-media.com/terms-and-conditions. Van toepassing is steeds de laatst geüploade versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Auris Media. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

General Terms & Conditions

Current version: 01-07-2023
Upload date: 01-07-2023

​​

ARTICLE 1 – GENERAL

 1. These conditions shall apply to all undertakings, every offer, quotation and agreement between Maatschap Auris Media (hereinafter "Auris Media") and a Client to which Auris Media has declared these conditions applicable. They shall also apply to all obligations arising from any subsequent agreements, other acts or pre-contractual legal relationships concluded between the parties. They shall further apply to all obligations arising from acts, performed in connection with such agreements, acts or pre-contractual legal relationships.
 2. The applicability of any purchase or other terms and conditions of the Client is expressly rejected, unless the Parties have expressly agreed otherwise in writing. In the latter case, these General Terms and Conditions shall at all times prevail over any purchase or other terms and conditions used by the Client.
 3. If one or more provisions of these General Terms and Conditions should at any time be wholly or partially void or voidable, the remaining provisions of these General Terms and Conditions shall remain fully applicable. Auris Media and the Client shall then consult to agree new provisions to replace the void or nullified provisions, taking into account as much as possible the purpose and intent of the original provisions.
 4. If ambiguity exists regarding the interpretation of one or more provisions of these General Terms and Conditions, then the interpretation must take place 'in the spirit' of these provisions.
 5. If a situation arises between the parties which is not regulated in these General Terms and Conditions, then this situation should be judged in the spirit of these General Terms and Conditions.
 6. If Auris Media does not always require strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that Auris Media would to any extent lose the right to require strict compliance with the provisions of these conditions in other cases.

ARTICLE 2 – QUOTATIONS, OFFERS

 1. All quotations and offers of Auris Media are without obligation, unless a deadline for acceptance is set in the quotation. If no acceptance period is set, the offer always expires after 30 days. Auris Media can withdraw the offer as long as the Client has not accepted the offer.
 2. Auris Media cannot be held to its quotes or offers if the Client can reasonably understand that the quotes or offers, or any part thereof, contain an obvious mistake or clerical error.
 3. The prices stated in an offer or quotation are exclusive of Value-Added Tax (VAT) and other government levies, any costs to be incurred in the context of the agreement, including travel, accommodation and administration costs, unless otherwise stated.
 4. If the acceptance (whether or not on minor points) differs from the offer included in the quotation or the offer then Auris Media is not bound by it. The agreement will not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless Auris Media indicates otherwise.
 5. A compound quotation does not oblige Auris Media to perform a part of the assignment against a corresponding part of the given price. Offers or quotations shall not automatically apply to future orders.

ARTIKEL 3 – CONTRACT DURATION, EXECUTION PERIODS, TRANSFER OF RISK, EXECUTION AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT, PRICE INCREASE

 1. The Agreement between Auris Media and the Client shall be entered into for a definite period, unless the nature of the Agreement dictates otherwise or if the parties expressly agree otherwise in writing.
 2. If for the execution of the services, including, if applicable, results of services, to be provided by Auris Media under the Agreement to the Client (hereinafter: "Services") a term has been agreed or given, this shall never be a fatal term. If a deadline is exceeded, the Client must therefore give Auris Media written notice of default. Auris Media must be offered a reasonable period to still fulfill the agreement.
 3. Auris Media shall execute the agreement to the best of his knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship. All this on the basis of the then known state of science.
 4. Auris Media has the right to have certain work performed by third parties. The applicability of Article 7:404, 7:407 paragraph 2 and 7:409 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.
 5. Should work be performed by Auris Media or third parties engaged by Auris Media in the context of the assignment at the Client's location or a location designated by the Client, the Client shall provide, free of charge, the facilities reasonably required by those employees. Auris Media shall have the right to charge the Client an advance for fees and/or costs.
 6. Auris Media has the right to execute the agreement in different phases and to invoice the thus executed part separately.
 7. If the agreement is executed in phases Auris Media can suspend the execution of those parts that belong to a next phase until the Client has approved in writing the results of the preceding phase.
 8. The Client shall ensure that all data, which Auris Media indicates to be necessary or which the Client should reasonably understand to be necessary for the execution of the agreement, shall be provided to Auris Media in a timely manner. If the data necessary for the execution of the agreement are not provided in time to Auris Media, Auris Media has the right to suspend the execution of the agreement and / or to charge the Client for the additional costs resulting from the delay according to the then usual rates. The execution period shall not commence before the Client has made the information available to Auris Media. Auris Media shall not be liable for damages, of any nature whatsoever, due to Auris Media having relied on incorrect and/or incomplete data provided by the Client.
 9. If during the execution of the agreement it appears that for a proper execution thereof it is necessary to modify or supplement it, then parties will timely and in mutual consultation proceed to adapt the agreement. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or indication of the Client, the competent authorities et cetera, is changed and the agreement is thereby changed in qualitative and / or quantitative respect, this may have consequences for what was originally agreed. This may also increase or decrease the initially agreed amount. Auris Media will quote the price as much as possible in advance. An amendment of the agreement may furthermore change the originally given term of execution. The Client accepts the possibility of changing the agreement, including the change in price and term of execution. The Client who is entitled to invoke Title 5 Section 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code shall, in the event of a substantial change in the agreed performance of Auris Media, be entitled to dissolve the agreement.
 10. If the agreement is amended, including a supplement, Auris Media shall only be entitled to give effect to it after having obtained the agreement of the person authorized within Auris Media and the Client has agreed to the price and other conditions stated for the execution, including the time that will then be determined for the execution. Not or not immediately carrying out the amended agreement does not constitute a failure of Auris Media and is no ground for the Client to cancel or terminate the agreement.
 11. Without being in default, Auris Media can refuse a request to modify the agreement, if this could have qualitative and / or quantitative consequences for example for the in that context to perform work or to provide Services.
 12. Should the Client default in the proper fulfillment of his obligations towards Auris Media, then the Client shall be liable for all damages on the part of Auris Media caused directly or indirectly as a result.
 13. If Auris Media agrees with the Client on a fixed fee or fixed price, then Auris Media is nevertheless at all times entitled to increase this fee or price without the Client having the right to dissolve the agreement for that reason, if the price increase results from a power or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages et cetera or on other grounds which were not reasonably foreseeable at the time the agreement was concluded.
 14. If the price increase other than as a result of an amendment to the agreement is more than 10% and takes place within three months of the conclusion of the agreement, then only the Client entitled to invoke Title 5, Part 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code shall be entitled to dissolve the agreement by written declaration, unless Auris Media is then still willing to execute the agreement on the basis of the originally agreed amount; a. if the price increase results from a power or an obligation of Auris Media under the law; b. if it is stipulated that the delivery will take place more than three months after the conclusion of the agreement; c. or, in case of delivery of a Service, if it is stipulated that the delivery will take place more than three months after the purchase.
 15. Services shall be deemed accepted between the Parties if the Client has not substantiated in writing and in sufficient detail why the Services are not accepted within five (5) working days after delivery of the Services in question. If the Services are not accepted, Auris Media shall replace or modify the Services within a reasonable period of time. If the Client again does not accept the Services, the Parties will go through the acceptance procedure again. This procedure will be repeated each time if, during the renewed acceptance test, Client again substantiates why the Services are not accepted.
 16. In addition to Article 4.15, if, after a reasonable number of repair attempts (at least two), one of the Parties considers further adjustments to the Services no longer useful, the Party concerned has the right to terminate the Agreement. In that case, the Services already provided shall be settled pro rata insofar as they represent an independent value. After termination, the Client no longer has the right to use the rejected Services.

ARTICLE 4 – MUSIC, SOUND AND OTHER SERVICES

 1. For the music, sounds and other Services, which are subject to Auris Media's intellectual property rights, Auris Media must grant prior written consent to the Client before its music, sounds, other Services or any part thereof are made public via the Internet or other public channels or otherwise used by the Client. The costs thereof shall be borne by the Client. These costs as well as the other conditions associated with the use and disclosure shall be agreed upon through a separate agreement.
 2. At the end of a license term, the Client's user rights as established in the license agreement shall expire and Auris Media may reclaim any properties. When Client exercises user rights on the properties of Provider outside the license term and/or in manner not described in the license agreement, Client commits intentional copyright infringement and Auris Media is entitled to appeal to articles 31 and 31a of the Dutch Copyright Act.

ARTICLE 5 – SUSPENSION, DISSOLUTION AND PREMATURE TERMINATION OF THE AGREEMENT

 1. Auris Media is authorized to suspend the fulfillment of the obligations or to dissolve the agreement, if the Client does not, not completely or not timely fulfill his obligations under the agreement, after the conclusion of the agreement Auris Media learns of circumstances that give good reason to fear that the Client will not fulfill his obligations, if at the moment of entering into the agreement the Client is requested to provide security for the fulfilment of his obligations under the agreement and this security is not provided or insufficient or if due to a delay on the part of the Client Auris Media can no longer be required to fulfil the agreement against the originally agreed conditions.
 2. Furthermore Auris Media is competent to dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or if other circumstances arise of such a nature that the unaltered maintenance of the agreement can not reasonably be demanded of Auris Media.
 3. If the agreement is dissolved, the claims of Auris Media on the Client shall be immediately due and payable. If Auris Media suspends the fulfillment of its obligations, it shall retain its claims under the law and agreement.
 4. If Auris Media has the power to suspend or dissolve the agreement and proceeds to suspend or dissolve, it shall in no way be obligated to compensate for damages and costs caused in any way.
 5. If the dissolution is attributable to the Client, Auris Media shall be entitled to be compensated by the Client for all damages, including costs, incurred directly and indirectly as a result thereof.
 6. If the Client does not comply with his obligations resulting from the agreement and this non-compliance justifies dissolution, then Auris Media has the right to dissolve the agreement immediately and with immediate effect without any obligation on its part to pay any damages or indemnification, while the Client, by virtue of non-compliance, is obliged to pay damages or indemnification.
 7. Unless expressly agreed otherwise, Auris Media and the Client may terminate the agreement prematurely. Termination should be done in writing. A notice period of thirty (30) days must be observed. If the agreement is terminated prematurely by Auris Media, Auris Media shall, in consultation with the Client, arrange for the transfer of work still to be performed to third parties. This unless the termination is attributable to the Client. If the transfer of the work involves extra costs for Auris Media, these will be charged to the Client. The Client shall be required to pay these costs within the period specified for this purpose, unless Auris Media indicates otherwise.
 8. In case of liquidation, of (application for) suspension of payment or bankruptcy, of seizure - if and to the extent that the seizure has not been lifted within three months - at the expense of the Client, of debt restructuring or any other circumstance as a result of which the Client can no longer dispose freely of his assets, Auris Media shall be free to immediately and with immediate effect cancel the agreement or to cancel the order or agreement, without any obligation on its part to pay any damages or compensation. The claims of Auris Media on the Client shall in that case be immediately due and payable.
 9. If the Client cancels an order completely or partially, then the work already carried out for this order and the items ordered or prepared for it, increased by the possible supply and delivery costs thereof and the labor time reserved for the execution of the Agreement, shall be charged in full to the Client.

ARTICLE 6 – FORCE MAJEURE

 1. Auris Media is not obliged to fulfill any obligation towards the Client if she is hindered to do so as a result of a circumstance which is not due to any fault of her own and which is not for her account by virtue of the law, a legal act or generally accepted practice.
 2. In these General Terms and Conditions is considered as force majeure, in addition to what is understood in the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, which Auris Media can not influence, but which prevents Auris Media to fulfill its obligations. Strikes in the company of Auris Media or third parties are included. Auris Media shall also be entitled to invoke force majeure if the circumstance rendering (further) fulfilment of the agreement impossible occurs after Auris Media should have fulfilled its obligation.
 3. Auris Media can suspend the obligations of the agreement during the period that the force majeure lasts. If this period lasts longer than 14 days, each of the parties shall be entitled to dissolve the agreement, without any obligation to compensate damage to the other party.
 4. Insofar Auris Media at the time of the occurrence of the force majeure has partially fulfilled its obligations under the agreement or will be able to fulfill them, and the fulfilled respectively to be fulfilled part has independent value, Auris Media is entitled to separately invoice the fulfilled respectively to be fulfilled part. The Client shall be obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

ARTICLE 7 - PAYMENT AND COLLECTION COSTS

 1. Payment must be made in the agreed manner and within fourteen (14) days or otherwise agreed period(s). In the absence of specific terms, the Client shall pay within fourteen days of the invoice date.
 2. If payment of the total amount due has not been made within the period mentioned in paragraph 1, the Client shall be in default, without notice of default being required. The Client shall then owe statutory interest. The interest on the due and payable amount will be calculated from the moment the Client is in default until the moment of payment of the full amount due. Auris Media may send the Client a reminder of this default, thereby granting him another period of fourteen days to transfer the amount due. If the Client still remains in default after fourteen days, Auris Media will be obliged to send a first reminder which will entail €25,- extra costs. The second reminder will be sent 14 days after the first reminder if the Client has still not paid. This second reminder amounts to € 75,- additional costs. If the Client has not paid after the reminder Auris Media will instruct a collection agency to collect the amount from the Client.
 3. Auris Media has the right to invoice, settle or require security for fulfillment by the Client on an interim, periodic and/or advance basis.
 4. Auris Media has the right to have payments made by the Client go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest falling due and finally to reduce the principal sum and the current interest. Auris Media may, without thereby being in default, refuse an offer of payment if the Client designates a different order for the allocation of the payment. Auris Media may refuse full repayment of the principal sum, if this does not include the interest still due and the accrued interest and collection costs.
 5. The Client shall never be entitled to offset his debts to Auris Media. Objections against the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. The Client who is not entitled to invoke section 6.5.3 (the articles 231 to 247 book 6 of the Dutch Civil Code) is also not entitled to suspend the payment of an invoice for any other reason.
 6. If the Client is in default or omission in the (timely) fulfillment of its obligations, all reasonable costs incurred in obtaining satisfaction out of court shall be borne by the Client. The extrajudicial costs shall be calculated on the basis of what is customary in the Dutch collection practice, currently the calculation method according to “Rapport Voorwerk II”. However, if Auris Media has incurred higher costs for collection which were reasonably necessary, the actual costs incurred shall be eligible for reimbursement. Any judicial and execution costs incurred will also be recovered from the Client. The Client shall also owe interest on the collection costs due.
 7. In case of liquidation, suspension of payment, bankruptcy, receivership or seizure on the part of the Client, the claims of Auris Media on the Client shall be immediately due and payable.
 8. If the Client fails to fulfill the agreement, all Auris Media's judicial and extrajudicial costs incurred to obtain fulfillment shall be borne by the Client. The extrajudicial (collection) costs shall amount to 15% of the principal sum.

ARTICLE 8 - RETENTION OF TITLE AND COPYRIGHT

 1. Concepts, ideas and proposals developed for a Client are subject to copyright and remain formally and legally the property of Auris Media. In case of infringement or misuse of this copyright, Auris Media shall hold the organization or person in question liable. This liability has legal consequences.
 2. The Client indemnifies Auris Media completely against claims of third parties for infringement of copyrights as a result of audio montages or other Services to be performed by Auris Media on behalf of clients and/or duplication of sound recordings or other Services which they have provided. Copyright infringement is punishable as an offence under article 31 and 32 of the Dutch Copyright Act.
 3. Unless otherwise stipulated in the Agreement, all IP Rights vested in all the Services provided under the Agreement as well as any other materials or information made available by Auris Media are vested solely in Auris Media and/or its licensors.
 4. Nothing in the Agreement implies a transfer of IP Rights. Client only acquires the non-exclusive and non-transferable right to use the Services for the purposes and under the conditions set forth in the Agreement.
 5. The Client is not allowed to remove or change any indication concerning IP Rights from the results of Services.
 6. Auris Media is allowed to use the Services for its own promotion and/or publicity, unless otherwise stipulated in the Agreement.
 7. If the Client fails to fulfill his obligations under the Agreement, or if there is a well-founded fear that he will not do so, all rights granted to the Client shall expire. Client is no longer entitled to use the Services.

ARTICLE 9 - LIABILITY

 1. Auris Media accepts no liability whatsoever for shortcomings in the execution of the assignment caused or arising through the fault or actions of the Client or third parties for whom the Client is responsible.
 2. In the event of the non-execution of any order or the incorrect or partial execution of an order Auris Media shall only be liable towards the Client if and insofar as this is caused by intent or gross negligence on the part of Auris Media or any persons working within its company and/or third parties engaged by Auris Media.
 3. Auris Media shall never be liable for any trading loss, consequential loss or loss of turnover suffered by the Client. Damage caused as a result of or arising from injudicious or improper use of the Services, improper storage or maintenance thereof by the Client and / or by third parties when, without Auris Media's written consent, the Client or third parties have made changes or attempted to make changes to the Services, have attached to it other items that should not be attached to it or if these have been processed or modified in a manner other than prescribed.
 4. If Auris Media cannot start the Services on the agreed day or time due to force majeure, Auris Media will try to find a solution. Should this not succeed, Auris Media can not be held responsible.
 5. If and as far as Auris Media, despite the provisions of this article, is liable towards the Client, this liability shall be limited to the amount paid out by its liability insurance, to be increased by its own risk. If no payment is made and Auris Media would nevertheless be obliged to compensate damage, this shall be limited to a maximum of the amount charged by Auris Media to the Client in the 6 months preceding the occurrence of the liability.
 6. In addition Auris Media is prepared, at the sole discretion of Auris Media, to contribute to the costs associated with any reasonable measures to be taken to limit possible damage.
 7. Auris Media is not liable for damages caused by disturbances related to causes beyond Auris Media's sphere of influence, such as connections or equipment of the Client or third parties.
 8. The Client's use of the Services is entirely at the Client's own risk and responsibility. Auris Media accepts no liability for Client's use of the Services. The Client indemnifies Auris Media for any claims by third parties, who suffer damage in connection with the execution of the agreement and whose cause is attributable to other than Auris Media.

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITY

 1. The Parties shall keep secret all information which they receive, in any form whatsoever, from each other and all information from or about each other which they know or may suspect to be secret or confidential, or of which they may expect that the dissemination of such information is harmful to the other Party, and shall take the necessary measures to ensure that they will keep the said information secret.
 2. The duty of confidentiality described in this Article does not apply to information that was already public before the Parties learned of it or that has subsequently become public without being the result of a breach of the Parties' duty of confidentiality or is disclosed by the Parties pursuant to a legal duty.
 3. The obligation of confidentiality described in this article applies for the duration of the underlying Agreement and for a period of 3 years after its expiration. The limitation in time does not apply to the extent that the confidential information contains trade secrets. The confidentiality obligation for trade secrets lasts for as long as the confidential information qualifies as a trade secret.

ARTICLE 11 - TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

 1. The rights and obligations under the Agreement may only be (sub)licensed and/or transferred by the Parties to third parties if the other Party agrees to this in writing.
 2. Notwithstanding the foregoing, Auris Media shall have the right to transfer its rights and obligations under the Agreement to a parent, subsidiary, or sister organization, or to a third party that takes over the relevant business activities of Auris Media, without the consent or cooperation of the Client being required.

ARTICLE 12 - APPLICABLE LAW AND DISPUTES

 1. All legal relationships to which Auris Media is a party shall be governed exclusively by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 2. Disputes relating to this Agreement or relating to anything connected with it or resulting from it shall be submitted to the Court in the place of business of Auris Media or at the choice of Auris Media; in the place of business of the Client. The parties shall only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute by mutual consultation.

ARTICLE 13 - ITEMS MADE AVAILABLE BY THE CLIENT

Auris Media shall keep the items entrusted to it by the Client within the framework of the performance of the agreement with the care of a good custodian.

ARTICLE 14 - LOCATION AND MODIFICATION OF GENERAL CONDITIONS

These terms and conditions are attached to the quotation as well as uploaded on the website, to be found at https://auris-media.com/terms-and-conditions. Applicable is always the last uploaded version or the version that was valid at the time of the realization of the legal relationship with Auris Media. The Dutch text of the General Terms and Conditions is always decisive for the interpretation thereof.